Joe Sinnott

Art By Title

Amazing Spider-man Sunday Strip 3/12/00

Avengers

Avengers # 230, Pg 8
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$500.00 $425.00
Avengers # 232, Pg 24
Al Milgrom (penciller)
Joe Sinnott (inker)
$1,100.00 $935.00
Avengers # 235, Pg 11
Brian Budiansky (penciller)
Joe Sinnott (inker)
$500.00 $425.00
Avengers # 241, Pg 24
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$400.00 $340.00
Avengers # 243, Pg 3
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$600.00 $510.00
Avengers # 247, Pg 25
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (inker)
$800.00 $680.00

Captain America Print - Signed by Joe Sinnott

Defenders

Defenders # 94, Pg 1
Joe Sinnott (inker)
Don Perlin (penciller)
$500.00 $425.00
Defenders # 97, Pg 14
Joe Sinnott (inker)
Don Perlin (penciller)
$200.00 $170.00
Defenders # 99, Pg 9
Joe Sinnott (inker)
Don Perlin (penciller)
$500.00 $425.00
Defenders # 101, Pg 14
Joe Sinnott (inker)
Don Perlin (penciller)
$300.00 $255.00

Fantastic Four

Fantastic Four # 315, Pg 8
Joe Sinnott (inker)
Keith Pollard (penciller)
$400.00 $340.00
Fantastic Four # 315, Pg 13
Joe Sinnott (inker)
Keith Pollard (penciller)
$400.00 $340.00
Fantastic Four # 322, Pg 25
Joe Sinnott (inker)
Keith Pollard (penciller)
$1,000.00 $850.00

Fantastic Four Annual

Fantastic Four Movie - Thing

Fantastic Four Print - Signed by Joe Sinnott

Journey into Mystery Print - Signed by Joe Sinnott

Marvel Fanfare (Sky-Wolves)

Quest Probe

Quest Probe # 3, Pg 19
Joe Sinnott (inker)
Ron Wilson (penciller)
$400.00 $340.00

ROM

ROM # 22, Pg 3
Joe Sinnott (inker)
Sal Buscema (penciller)
$500.00 $425.00
ROM # 23, Pg 10
Sal Buscema (penciller)
Joe Sinnott (inker)
$1,000.00 $850.00
ROM # 23, Pg 11
Joe Sinnott (inker)
Sal Buscema (penciller)
$400.00 $340.00

Spider-Woman Print - Signed by Joe Sinnott

The Mighty Thor

The Mighty Thor # 421, Pg 1
Joe Sinnott (inker)
Ron Frenz (penciller)
$5,000.00 $4,250.00

The Thing

The Thing # 1, Pg 11
Joe Sinnott (inker)
Ron Wilson (inker)
$400.00 $340.00
The Thing # 1, Pg 14
Joe Sinnott (inker)
Ron Wilson (inker)
$400.00 $340.00
The Thing # 9, Pg 15
Joe Sinnott (inker)
Ron Wilson (penciller)
$500.00 $425.00
The Thing # 9, Pg 24
Joe Sinnott (inker)
Ron Wilson (inker)
$600.00 $510.00
The Thing # 14, Pg 4
Joe Sinnott (inker)
Ron Wilson (inker)
$800.00 $680.00
The Thing # 14, Pg 18
Joe Sinnott (inker)
Ron Wilson (inker)
$800.00 $680.00

Torch vs Hulk Print

Torch vs Hulk Print
$40.00 $34.00

West Coast Avengers

West Coast Avengers # 7, Pg 3
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$500.00 $425.00
West Coast Avengers # 10, Pg 25
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$600.00 $510.00
West Coast Avengers # 13, Pg 13
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$400.00 $340.00
West Coast Avengers # 13, Pg 19
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$500.00 $425.00
West Coast Avengers # 13, Pg 24
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$500.00 $425.00
West Coast Avengers # 13, Pg 30
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$600.00 $510.00
West Coast Avengers # 14, Pg 10
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$600.00 $510.00
West Coast Avengers # 14, Pg 30
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$600.00 $510.00
West Coast Avengers # 17, Pg 11
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$500.00 $425.00
West Coast Avengers # 17, Pg 14
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$400.00 $340.00
West Coast Avengers # 18, Pg 25
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$800.00 $680.00
West Coast Avengers # 18, Pg 27
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$900.00 $765.00
West Coast Avengers # 19, Pg 11
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$700.00 $595.00
West Coast Avengers # 19, Pg 24
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$700.00 $595.00
West Coast Avengers # 20, Pg 24
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$700.00 $595.00
West Coast Avengers # 21, Pg 9
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$500.00 $425.00
West Coast Avengers # 21, Pg 11
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$500.00 $425.00
West Coast Avengers # 21, Pg 13
Joe Sinnott (inker)
Al Milgrom (penciller)
$500.00 $425.00